ZÁKLADNÉ PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

spoločnosti LESAFFRE Slovensko, a.s.

Úvodné informácie

Prevádzkovateľ

Toto sú základné podmienky ochrany osobných údajov prevádzkovateľa LESAFFRE Slovensko, a. s., Piešťanská 3, Trnava 917 01,  IČO: 31 724 701, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10292/T. Kontakt: info.sk@lesaffre.com; ďalej v texte aj ako „Prevádzkovateľ“.

Patríme do skupiny podnikov LESAFFRE, popredného producenta výrobkov v oblasti potravinárstva a inovácie.

Ak ste fyzická osoba, pri návšteve našej stránky sa na Vás vzťahujú tieto podmienky ochrany osobných údajov.

Pojmy a definície

Tieto Základné podmienky ochrany osobných údajov sú prijaté v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej v texte ako „GDPR“), ako i zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte ako „ZOOÚ“) a týkajú sa ochrany osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky.

V týchto Základných podmienkach ochrany osobných údajov používame legálne pojmy tak ako sú definované v GDPR; najmä využívame nasledovnú terminológiu:

 • osobné údaje – sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
 • spracúvanie – je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;
 • prevádzkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov;
 • sprostredkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;
 • súhlas dotknutej osoby – je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;
 • dotknutá osoba – fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú

Prečo spracovávame osobné údaje?

Osobné údaje Vás ako dotknutých osôb spracovávame vtedy, keď nám ich poskytnete. Vo vzťahu k uvedenému spracovávame osobné údaje v nasledovných prípadoch:

 • zasielanie newsletterov tým záujemcom, ktorí sa zaregistrujú
 • zverejnenie výsledkov súťaží spotrebiteľov

V závislosti od nastavenia Vášho webového prehliadača používame aj súbory cookies. Vo vzťahu k našej stránke spracovávame aj rôzne technické údaje ako napr. údaje o IP adrese návštevníka, počtu návštev a pod., pričom tieto údaje nespájame s inými dátami, t.j. nepoužívame ich na identifikáciu dotknutej osoby ani na marketingové účely. Využívajú sa na technickú podporu, správnu funkčnosť webovej stránky a štatistické účely.

Aké osobné informácie o Vás spracovávame?

Pre zasielanie newsletterov spracovávame Vaše meno, priezvisko a emailovú adresu.

V prípade zverejnenia výsledkov súťaží spotrebiteľov spracovávame tie osobné údaje, ku spracovaniu ktorým súťažiaci udelia svoj súhlas. Najčastejšie pôjde o meno, priezvisko, adresu, email, príp. fotografiu.

Vo vzťahu k našej stránke spracovávame aj rôzne technické údaje ako napr. údaje o IP adrese návštevníka, počtu návštev a pod., potrebné na technickú podporu, správnu funkčnosť webovej stránky a štatistické účely.

Právny základ a účel spracovania osobných údajov

Právne základy, ktoré využívame na spracovanie Vašich osobných údajov, je Váš súhlas a náš oprávnený záujem.

Na základe Vášho súhlasu spracovávame Vaše osobné údaje na účely zasielania newsletterov. Rovnako aj zverejnenie výsledkov súťaží či zaslanie výhry je podmienené súhlasom súťažiaceho so spracovaním jeho osobných údajov.

Na základe nášho oprávneného záujmu spracovávame technické údaje súvisiace s webovou stránkou, ako je Vaša IP adresa, počet navštívení stránky a pod. Využívajú sa na technickú podporu, správnu funkčnosť webovej stránky a štatistické účely. Na našej stránke používame súbory cookies.

Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje uchovávame na nevyhnutný čas.

V prípade, že ste sa zaregistrovali na zasielanie newsletterov, Vaše osobné údaje spracovávame dovtedy, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte.

V prípade zverejnenia výsledkov súťaží spracovávame osobné údaje po dobu, na ktorú nám súťažiaci udelili súhlas.

Technické údaje sa uchovávajú anonymizovane po nevyhnutnú dobu potrebnú pre naplnenie účelu ich spracovania.

Ochrana osobných údajov a ich prenos do zahraničia

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Preto zachovávame základné štandardy ochrany osobných údajov tak, aby sme ochránili Vami poskytnuté osobné údaje. Medzi samozrejmosť patrí zabezpečenie našich objektov, ochrana pred neoprávneným prístupom, primerané softvérové riešenia a pod.

Vaše osobné údaje neprenášame do krajín mimo EÚ.

Kto iný spracováva Vaše osobné údaje (sprostredkovatelia)

Vaše osobné údaje nezdieľame len tak hocikomu, ale iba starostlivo vybraným partnerom a iba v nevyhnutnom rozsahu. Medzi kategórie sprostredkovateľov, ktorí spracovávajú Vaše osobné údaje v našom mene, patria doručovateľské spoločnosti, náš webový správca, zmluvný partner zabezpečujúci úložisko dát (cloud), príp. pri komunikácii cez Facebook aj spoločnosť Facebook.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj orgánom verejnej moci v prípade, ak nám takúto povinnosť ukladá právny predpis.

 

Vaše zákonné práva pri spracovaní osobných údajov

Ste plne oprávnení mať dosah na spracovanie svojich osobných údajov. Za týmto účelom Vám GDPR ako i ZOOÚ priznáva práva, ktoré môžete využiť. Pri akejkoľvek otázke spojenej s ochranou osobných údajov ako i pri realizácii Vášho práva sa prosím obráťte na nás emailom na adrese info.sk@lesaffre.com, alebo poštou na adresu LESAFFRE Slovensko, a.s., Piešťanská 3, 917 01 Trnava. Do predmetu Vašej správy (otázky, žiadosti) uveďte „osobné údaje“.

Ak sa rozhodnete realizovať niektoré z Vašich práv, budeme Vás na základe vašej žiadosti bezodkladne kontaktovať, najneskôr do 30 dní. Za týmto účelom sme oprávnení zistiť Vašu identitu, a môžeme Vás požiadať o dodatočné údaje potrebné pre vybavenie Vašej žiadosti. Budeme s Vami komunikovať v takej forme, v akej požiadate, inak v rovnakej ako nás kontaktujete vy (email – email, pošta – pošta).

Vaše práva:

 • právo na prístup k osobným údajom

Máte právo vedieť, či spracovávame Vaše osobné údaje a ak áno, môžete požiadať o prehľad údajov, ktoré o Vás spracovávame. Tento prehľad bude obsahovať informácie o tom, aké dáta spracovávame, účele spracovania, príjemcov Vašich údajov, dĺžku spracovania a pod.

 • právo na opravu osobných údajov

Máme povinnosť spracovávať iba správne a presné osobné údaje. Pokiaľ dôjde k akejkoľvek zmene alebo chybe pri spracovaní Vašich osobných údajov, prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali a my urýchlene zabezpečíme opravu.

 • právo na výmaz osobných údajov

Máte právo požadovať výmaz Vašich osobných údajov, pokiaľ sú naplnené podmienky § 23 ZOOÚ. Napríklad, máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov vtedy, ak už údaje nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a Vy ste odvolali svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a pod.

Vaše osobné údaje však nevymažeme v súlade s právnym predpisom v prípade, ak je ich spracovanie potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, ak nám tak ukladá osobitný právny predpis, ak zachovanie údajov je potrebné z dôvodov verejného záujmu, ak spracovanie sa týka uplatnenia právneho nároku alebo ak sa spracovávajú údaje iba na účel archivácie a štatistiky.

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov za predpokladu, že naplníte niektorú z podmienok uvedených v § 24 ZOOÚ. Napríklad, ak my už nepotrebujeme Vaše dáta na vymedzený účel spracovania, avšak potrebujete ich vy pre uplatnenie právneho nároku.

Ak požiadate o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, okrem uchovávania Vašich údajov ich môžeme ďalej spracovávať iba na základe Vášho výslovného súhlasu alebo pre uplatnenie právneho nároku, na ochranu osôb a verejného záujmu.

 • právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo od nás získať Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. xml) a môžete si ich preniesť k inému prevádzkovateľovi.

 • právo namietať spracovanie a automatické individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Toto právo sa týka iba prípadov spracovania Vašich osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. resp. spracovania údajov vo verejnom záujme.

Hoci spracovávame technické údaje (Vašu IP adresu, a pod.) automaticky, nepriraďujeme ich k iným Vašim údajom a na základe týchto dát nevykonávame žiadne automatizované rozhodovanie o Vašich právach a povinnostiach, ani si Vás neprofilujeme (t.j. nevytvárame si Váš profil na základe toho, na čo kliknete).

 • právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov

Keď nám udelíte súhlas na spracovanie osobných údajov, máte právo ho odvolať kedykoľvek. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na spracovanie osobných údajov pred jeho odvolaním.

 • právo podať sťažnosť na dozorný orgán

Pokiaľ nie ste spokojný s výsledkom riešenia Vašej žiadosti, máte možnosť podať sťažnosť (návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov) na náš dozorný orgán, ktorým je pre územie SR Úrad pre ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Trnava, október 2018